• Có thể Khách chưa biết ?
    Để đăng được ảnh trên forum bạn hãy vào trang UPANH.VUICODE.NET để up ảnh. Sau đó coppy link ảnh và chọn bbcode ảnh để đăng ảnh vào bài viết.

Cần giúp Xin code show token trong sql ạ

Lê Thế Tân

TÍCH CỰC
Thành viên BQT
Moderator
<?php
include 'config.php';
$table = 'autolike';
$graph = '
Bạn không thể xem đường dẫn này hãy => Đăng nhập hoặc Đăng ký.

$success = 0;
if(isset($_POST['list'])){
foreach(explode("\n", $_POST['list']) as $token){
//Check info
$info = cURL($graph.'me?access_token='.trim($token), false, true);
if(@$info->error) continue;
$r = mysql_query('SELECT * FROM '.$table.' WHERE user_id = "'.addslashes($info->id).'"');
if(mysql_num_rows($r) > 0) continue;
mysql_query('INSERT INTO '.$table.'(user_id,name,access_token) VALUES("'.addslashes($info->id).'", "'.addslashes($info->name).'", "'.trim(addslashes($token)).'")');
++$success;
}
print '<script>alert("Nạp thành công: '.count(explode("\n", $_POST['list'])).' '.$success.' token")</script>';
}
//Đổi file .php
function cURL($u, $pArray = false, $json = false){
$s = curl_init();
$options = array(
CURLOPT_URL => $u,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
);
if($pArray){
$options[CURLOPT_POST] = true;
$options[CURLOPT_POSTFIELDS] = http_build_query($pArray);
}
curl_setopt_array($s, $options);
$r = curl_exec($s);
curl_close($s);
if($json) return json_decode($r);
return $r;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-vn">
<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">


<title>Nạp Token - HPT</title>
<style>
html, body{
background: #1a1a1a;
color: #fff;
}
*{
color: #fff;
-moz-transition: 0.5s all;
-webkit-transition: 0.5s all;
transition: 0.5s all;
}
*:hover{
color: #ccc;
}
input, textarea, select{
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 3px;
background: #000;
color: #fff;
padding: 3px;
display: block;
}
input[type=submit]:hover{
background: linear-gradient(#000, #ccc);
color: linear-gradient(#ccc,#000);
}
input:focus, textarea:focus, input:hover{
box-shadow: 0 0 0 2px #389eb5;
}
</style>
</head>
<body>
<h3>Nạp Token</h3>
Token Đã Nạp: <?php echo mysql_num_rows(mysql_query("SELECT id FROM autolike")); ?>
<hr/>
<form method="POST">
<textarea name="list" cols="60" rows="15"></textarea>
<input type="submit" value="Kiểm Tra và nạp" />
</form>
</body>
</html>
 
Top